منوی افقی سايت


هسته اولیه مرکز تحقیقات بیماریهای تاولی و پوست در سال 1386 با مشارکت جمعی از اعضای هیئت علمی گروه پوست در محل بیمارستان رازی تشکیل گردید.
دبیرخانه این مرکز در محل ساختمان آموزش بیمارستان رازی واقع است. 
آدرس مرکز : تهران ، خیابان حافظ ، خیابان وحدت اسلامی ، میدان وحدت اسلامی ، بیمارستان تخصصی پوست رازی ، ساختمان آموزش ، مرکز تحقیقات بیماریهای تاولی و پوست .  تلفن : 5050-5515-9821+