منوی افقی سايت


آدرس دفتر دبیرخانه مرکز تحقیقات بیماریهای تاولی و پوست :

تهران - خیابان حافظ - خیابان وحدت اسلامی - میدان وحدت اسلامی - بیمارستان تخصصی پوست رازی ،  ساختمان آموزش ، مرکز تحقیقات بیماریهای تاولی و پوست

منشی مرکز : سرکار خانم گوجه لو

تلفن تماس : 5050-5515-9821+